Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.smartkleks.pl

 1. Sprzedawca:
  Firma Handlowa "Kleks" s.c.

  J. Kłyszejko, M. Wendt

  ul. Kochanowskiego 8-10

  77-100 Bytów

  NIP 842-00-06-404

 2. Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać:

  1. Pod numerem telefonu: 59-822-28-22 (koszt połączenia według taryfy operatora).

  2. Korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@smartkleks.pl

§1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

 2. Sklep Internetowy – serwis internetowy pod adresem www.smartkleks.pl, za pośrednictwem którego, Sprzedawca oferuje sprzedaż produktów i usług online.

 3. Sprzedawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Dni Robocze – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 6. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 7. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§2 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.smartkleks.pl

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 4. Informacje o Towarach Sprzedawca zamieszcza w Sklepie Internetowym.

 5. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 6. Żeby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym Klient musi spełniać następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:

  1. Posiadać konto poczty elektronicznej (e-mail).

  2. Komputer, telefon typu smartfon lub tablet z systemem operacyjnym: Windows, Mac OS X, Linux lub Android.

  3. Przeglądarkę internetową w podanej wersji lub wyższej: Internet Explorer - wersja 9, Chrome - wersja 46, Safari - wersja 8, Firefox - wersja 41, Opera - wersja 32.

 7. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa.

§3 Ceny

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają wszelkie należne podatki).

 2. Do ceny Towaru należy doliczyć koszty dostawy w wysokości wskazanej w §6 dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 3. Ceny w sklepach stacjonarnych F.H. Kleks mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach sklepu internetowego.

§4 Składanie zamówień

 1. Zamówienia są przyjmowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: dokładny adres, na który Zamówienie ma być wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.

 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.

 5. Klient w procesie składania zamówienia otrzymuje paragon fiskalny lub może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. Dokument zostanie wysłany wraz z przesyłkę.

 6. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.

 7. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności przez Klienta lub, jeśli Klient wybrał opcję płatności przy odbiorze Towaru, od momentu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.

 8. Dokonanie zamówienia z płatnością przelewem lub za pośrednictwem platformy PayU i niewykonanie płatności w ciągu 7 dni będzie skutkowało anulacją zamówienia po tym terminie.
 9. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
 10. W celu wysłania drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w sklepie smartkleks.pl w ramach programu "TrustMate" klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie w sklepie smartkleks.pl, spółce TrustMate S.A. oraz ich przetwarzanie przez serwis TrustMate.io

§5 Sposoby płatności za Zamówienie

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

  3. Płatność za pośrednictwem platformy PayU.

 2. Rachunek Sprzedawcy:

  1. Bank: Bank Pekao SA

  2. Numer Rachunku: 74 1240 1242 1111 0010 5033 2226

§6 Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Klient zostanie poinformowany niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 2. Sprzedawca udostępnia klientowi następujące sposoby dostawy:

  1. Paczkomaty InPost

  2. Przesyłka pocztowa
  3. Przesyłka kurierska Pocztex48

  4. Przesyłka kurierska DPD

  5. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.

 3. Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, by zamówienia były realizowane możliwie szybko - do 48 godzin. Jednakże w wyjątkowych okolicznościach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Wszelkie opóźnienia w wysyłce będą uzgadniane z klientem drogą mailową lub telefoniczną.

 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy:

  1. Paczkomaty InPost: 10,50

  2. List priorytetowy: 11 zł przedpłata,

  3. Przesyłka pocztowa(Pocztex): 15,25 zł przedpłata, 17,34 zł pobranie, 14,39 odbiór w punkcie, 16,09 odbiór w punkcie - pobranie.
  4. Przesyłka kurierska(DPD): 14,99 zł przedpłata,  22,99 zł pobranie

  5. Jeśli kwota zamówienia jest większa niż 250 zł koszty dostawy pokrywa Sprzedawca. Dotyczy zamówień opłaconych przelewem lub za pośrednictwem PayU. Darmowa dostawa nie dotyczy produktów o ciężkich gabarytach, np. papier ksero. W takich przypadkach koszt dostawy ustalany jest indywidualnie.

  6. Ceny Niektórych usług są uzależnione od wagi zamówienia i jej rozmiarów. Powyższe ceny są określone dla zamówień nieprzekraczających 0.5kg.
 5. Termin dostawy Towaru do Klienta, w zależności od wyboru przewoźnika, wynosi  od 24 godzin do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru podano inny termin.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce ,,Odstąpienie od umowy’’ oraz jest załączony do wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia.

 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy.

 6. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres Sprzedawcy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności (nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych) jednak dopiero po otrzymaniu zwracanego towaru.

 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§8 Procedura reklamacji

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 3. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

 4. Reklamacje możne zostać złożona przez Klienta na przykład:

  1. Pisemnie na adres Sprzedawcy: Firma Handlowa "Kleks" s.c., Kochanowskiego 8-10, 77-100 Bytów

  2. W formie elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres Sprzedawcy: biuro@smartkleks.pl

 5. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

  1. Imię i nazwisko.

  2. Adres.

  3. Adres e-mail.

  4. Datę złożenia zamówienia.

  5. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania.

  6. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 6. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty.

 7. Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy reklamowany produkt wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym.

 8. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu, dostarczenie go przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.

 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 10. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru.

 11. Reklamacje w związku z niezgodnością towaru z umową rozpatrywane i załatwiane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, a w sporach pomiędzy przedsiębiorcą i konsumentem rozpatrywane są i załatwiane w terminach określonych w ustawie z dnia 27. lipca 2002r. o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

§9 Opinie w sklepie internetowym

1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Zmiany w Regulaminie.
  Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.